REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MONIKI WITKOWSKIEJ

 

1)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w Internetowym Sklepie w tym warunki zawiązywania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, w przypadku nabywania towarów przez Konsumentów i innych Użytkowników.
 2. Internetowy Sklep prowadzony jest przez PHU DEWI-Monika Witkowska z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 127 / 45 B, 00-720 Warszawa, NIP 521-172-36-43 REGON 012669254.
 3. PHU DEWI-Monika Witkowska jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

2)

DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem: www.monikawitkowska.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

3)

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Serwis umożliwia zamówienie produktów przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze   wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez użytkownika, a które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

4)

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się 24 godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sklep oferuje sprzedaż detaliczną książek i inne produkty tematyczne.
 3. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową ważną do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.
 4. Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT w wysokości odpowiednio 5% lub 23%.
 5. Warunkiem dokonania zakupu towarów w Sklepie jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5)

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient wybiera towar z oferty Sklepu za pośrednictwem Serwisu i składa zamówienie po dodaniu go do koszyka.
 2. Cena wyświetlana przy tytule jest ceną brutto, jednak nie obejmuje opłaty za dostawę.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zakupionego towaru zgodnie z wybranym sposobem dostawy i pojawia się w koszyku zamówień.
 4. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Zamów”.
 5. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena dostawy.
 6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

6)

ZASADY ZAPŁATY CENY

      1. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:

 1. Przelewem
 2. Płatność PayU

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy PHU DEWI-Monika Witkowska:

Nr rachunku bankowego CITI HANDLOWY: 93 1030 0019 0109 8503 0018 9010

      2. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 

7)

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 2. Przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie jeśli towar jest dostępny w Sklepie lub od dnia wysyłki podanej na stronie Sklepu przy zakupie towaru wybierając formę płatności:
  1. Przelewem – od potwierdzenia skompletowania zamówienia, jednak nie wcześniej niż od wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu.
  2. Płatności PayU oraz płatność przy odbiorze – od zakończenia procesu zamówienia lub wyznaczonej przez Sklep daty wysyłki.
  3. Sklep dokłada starań, by zamówienie zostało zrealizowane niezwłocznie jednak łączny  termin realizacji zamówienia, licząc od chwili wskazanej w § 7 ust. 2 lit a) albo b), może wynieść do 10 dni roboczych.
  4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
  5. Sklep nie realizuje wysyłki poza granice Polski.

 

8)

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień dostarczenia jej do Konsumenta.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów przesyłki.

Koszt odesłania towaru do Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy, nie podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu świadczeń Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3. ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1 Niniejszego Regulaminu. W zakresie działalności Sklep szczególne znaczenie ma zapis przywołanego art. 10 ust. 3. punkt 2) wyłączający prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 

9)

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sklep odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@monikawitkowska.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: PHU DEWI-Monika Witkowska ul. Czerniakowska 127 / 45 B,   00-720  Warszawa
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sklep zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany lub naprawy towaru będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Konsumentowi zostanie zwrócony koszt nadania reklamowanego towaru.

 

10)

PRZECHOWYWANIE DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik jest jednak zobligowany do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie zobowiązań wynikających z umowy. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności lub w trakcie procesu zawierania umowy drogą telefoniczną.
 2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wykonania umowy.
 3. Zgody na podejmowanie działań marketingowych są dobrowolne i ich brak nie uniemożliwia korzystania z usług.
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz prawo ich aktualizacji treści i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Użytkownika, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 6. a) cele przetwarzania;
 7. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 8. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 9. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 10. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 11. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 13. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 16. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 17. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 18. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
 19. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 20. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
 21. a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę lub podmiot działający na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;
 22. d) na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych: • adres IP, • wywołany adres internetowy (URL), • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta, • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 23. f) otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 24. Użytkownik, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych w ramach Usługi danych osobowych swoich klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 25. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Użytkownika danych osobowych innym podmiotom w celu niezbędnym dla realizacji Umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 26. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej lub księgowej niezbędnej do świadczenie Usług.
 27. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 28. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.

Sklep jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://sklep.monikawitkowska.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html

 

11)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin: sklep.monikawitkowska.pl/webpage/pl/regulamin.html
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1225), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).