PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

  • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
  • Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień dostarczenia jej do Konsumenta.
  • Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem.
  • Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
  • W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów przesyłki.
  • Koszt odesłania towaru do Sklepu, w przypadku odstąpienia od umowy, nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu świadczeń Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3. ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Sklepu. W zakresie działalności Sklepu szczególne znaczenie ma zapis przywołanego art. 10 ust. 3. punkt 2) wyłączający prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.